Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Diễn tập ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330

go top