Đó là những quan điểm, thông tin phản ánh sai lệch sự thật, bóp méo vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả…Không chỉ xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội mà còn cố tình gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin, thậm chí mất phương hướng, mơ hồ về chính trị ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với đường lối đổi mới và chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

Tác hại của việc tuyên truyền những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc là rất lớn. Do đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hiện nay; việc đấu tranh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Theo đó, ở các đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang Quân khu, một trong những giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu là tập trung nâng cao “sức đề kháng” cho bộ đội.

Để làm được điều đó, trước hết, cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội, về bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” …giúp cho cán bộ, chiến sĩ có khả năng nhận diện và đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp phải tích cực, chủ động, nhạy bén phát hiện, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch thâm nhập vào đơn vị; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng nhận thức và hành động, nhằm xây dựng, củng cố cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện, trước hết là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chỉ huy; vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực, kỹ năng đấu tranh cho lực lượng nòng cốt, nhất là “lực lượng 47” trong đấu tranh, phản bác, đập tan những quan điểm sai trái, phản động, những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết trong đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân.

TRẦN NHƯ PHƯƠNG