leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp. 
Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, phong trào này của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được triển khai toàn diện; gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, huy động được nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa. Những nội dung của phong trào như: Đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa – thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh… đều đạt hiệu quả thiết thực. 100% khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa và văn minh đô thị; 99,15% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 80% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; gần 90% hộ được công nhận Gia đình văn hóa;…toàn tỉnh vận động được 106 tỉ đồng cho các quỹ Xóa đói giảm nghèo, Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ khó khăn… 

Qua báo cáo cũng như kiểm tra thực tế tại các địa phương, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh Đồng Tháp, nhất là một số mô hình, điển hình, cách làm hay của tỉnh có thể nhân rộng, góp phần đưa phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: HỒNG HIẾU