leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Hoàng Thuỷ - Tư lệnh Quân khu (phải) kiểm tra công tác kỹ thuật tại Kho 303, Cục Kỹ thuật
Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động, tích cực đưa ra nhiều biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác kỹ thuật; công tác quản lý, sắp xếp, theo dõi số lượng, chất lượng VKTBKT được thực hiện đồng bộ, kịp thời, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu tốt. Kho Quân khí cấp tỉnh có đầy đủ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ và được luyện tập thường xuyên theo quy định. Lán cứu hỏa, các dụng cụ PCCN được củng cố, bổ sung đầy đủ, cột thu lôi chống sét được đo kiểm đạt theo quy định.

Bên cạnh những mặt đạt được, các đơn vị, địa phương vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý, sắp xếp vũ khí trang bị ở một số đơn vị chưa đúng quy định; các tiểu đoàn, đại đội huy động khẩn cấp bố trí trong nhà kho chưa thống nhất.

Từ tình hình trên đặt ra cho LLVT Quân khu cần nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý VKTBKT, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại. Trước hết cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đổi mới phương thức tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp lệnh, nghị định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về xây dựng nền nếp chính quy, tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa nội dung, các mục tiêu và Cuộc vận động 50 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu để mọi người hiểu và tích cực, chủ động trong việc thực hiện tốt các mục tiêu của Cuộc vận động. Thường xuyên rà soát phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn gửi đi đào tạo, bồi dưỡng để bố trí vào các chức danh chủ chốt.

Hai là, xây dựng tốt các chương trình hành động, quy chế, quy định làm cơ sở tổ chức thực hiện. Từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở phải có đầy đủ sổ sách quản lý, đăng ký thống kê, cấp phát, sử dụng  theo mẫu thống nhất của Ngành Kỹ thuật. Đồng thời tổ chức tập huấn về công tác quản lý, đăng ký thống kê cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật và chỉ huy các cấp về công tác quản lý, đăng ký thống kê VKTBKT; đầu tư đủ trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

Ba là, tập trung đầu tư kinh phí để xây dựng kiên cố nhà kho quân khí đủ sức chứa VKTBKT; đảm bảo đầy đủ hệ thống bảng, biển, sổ sách, mẫu biểu quản lý, đăng ký thống kê. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, quản lý, đăng ký thống kê, nắm chắc số lượng, chất lượng và đồng bộ từng loại VKTBKT. Vũ khí, đạn SSCĐ được cất giữ tập trung, đúng vị trí quy định; công tác kiểm kê, tổng kiểm kê được tiến hành cụ thể và chính xác. Đồng thời giao cho cá nhân quản lý trực tiếp dưới sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của chỉ huy các cấp. Tranh thủ huy động sự hỗ trợ của địa phương trong thực hiện công tác kỹ thuật và bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược.

Bốn là, thực hiện tốt công tác chính trị nội bộ, phòng gian giữ bí mật, tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn đóng quân xây dựng các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược. Đẩy mạnh việc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu của Cuộc vận động 50, xem đây là một nội dung, chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua Quyết thắng để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Năm là, hàng năm làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu đề xuất những sáng kiến hay, có hiệu quả trong thực tiễn về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược. Từ đó làm cho mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý VKTBKT, xác định rõ trách nhiệm trên từng cương vị công tác, luôn hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Đại tá Hà Tuấn Quân

Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu